Skip to content Skip to footer

Introducció

La teva privacitat és important per a nosaltres, i mitjançant aquest document t’expliquem quins dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

La teva privacitat és important per a nosaltres, i mitjançant aquest document t’expliquem quins dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la teva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, llevat per obligació legal o amb la teva autorització prèvia; i mai utilitzarem les teves dades per a una finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, hauràs de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixis les teves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Ceps Salut (també el prestador)

CIF: XXXXXX

Adreça postal: C/ Segre, 81-89 Local 1, 08030, Barcelona.

Correu electrònic: info@cepssalut.org

Ceps Salut, com a responsable del lloc web, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i altres normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), t’informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECOLLIM:

Les dades que recollim i com les obtenim són les següents:

Mitjançant el formulari de contacte: nom, correu electrònic, telèfon.

Mitjançant trucades telefòniques de sol·licitud d’informació.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les teves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, atorgant el teu consentiment per a cadascuna de les finalitats a la secció corresponent de la web:

Formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari; o Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat del web, a través de les galetes (mencionades en la política de galetes); o Xarxes socials: a la secció corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Ceps Salut, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment prèvi dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per aquest propòsit pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre prèvia sol·licitud formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada. Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” al correu assenyalat.

D’acord amb la LSSICE, Ceps Salut no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat sol·licitats o autoritzats prèviament per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebràs del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment explícit per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les teves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el teu consentiment atorgat en el moment de donar les teves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcar la casella de verificació.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se’t sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de la teva subscripció.

La no facilitació de les dades personals sol·licitades o la no acceptació de la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’assolir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERME DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixis el teu dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els teus drets de manera correcta, hem de conservar degudament bloquejades les teves dades mentre duri el termini legalment previst en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES

Ceps Salut no realitza cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el teu compte si hi ha indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcionis a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Ceps Salut, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pots sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Ceps Salut presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@cepssalut.org, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del teu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les teves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que siguin suprimides les dades que resultin ser inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal o se’n cessi en el mateix.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el teu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que podrien haver-se vist vulnerats els teus drets amb relació a la protecció de les teves dades (www.aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens facilitis es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’catalá. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en catalá.

ANÀLISI DE PERFILS:

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altre dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, amb la finalitat de ser segmentades o categoritzades per aplicar-les a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris, sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc.

L’usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament l’ús d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

Us informem que Ceps Salut pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que esdevinguin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Ceps Salut es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament pel usuari.

Ceps Salut tractarà les teves dades amb les finalitats d’administrar correctament la teva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del proveïdor, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibit la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional, o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol sigui el contingut que Ceps Salut consideri inapropiat.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honestitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Ceps Salut es reserva la facultat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Ceps Salut quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler-les conèixer, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT DE CV

En cas que l’usuari enviï el seu currículum a través del nostre lloc web o correu electrònic, se li informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el teu currículum, pel que no s’acceptaran currículums remesos per un procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us demanem que ens ho comuniqui per escrit tan aviat com sigui possible, amb la finalitat de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual se procedirà a la supressió de les dades, garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitgeu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us demanem que ens remeteu novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del vostre currículum i per als mateixos fins abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ceps Salut es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Ceps Salut en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGIISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre Ceps Salut i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Subscribe to the Updates!

Ir al contenido